كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

تمرین های آموزشی امداد هوایی
تمرین های آموزشی امداد هوایی
نظرات : 0
emdadgar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR -روش ايسمنگر (سال1926.م)  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR -روش دميدن (1530 ميلادي)


احیای قلبی ریوی CPR -روش ضدعفوني كردن با دود (1711.م)


احیای قلبی ریوی CPR -روش ضدعفوني كردن با دود (1711.م)

            

احیای قلبی ریوی CPR -روش ضدعفوني كردن با دود (1711.م)
توضيحات : هنديهاي ساكن آمريكاي شمالي براي احيا وبه هوش آوردن افرادي كه به ظاهر مرده اند مبادرت به دميدن دود به داخل مثانه حيوانات ميكردند وپس از پر شدن مثانه از دود آنرا به مقعد بيمار ويا غريق مي دميدند . اين روش تاسال 1767 در انگلستان شناخته شده و بطور موقت در مستعمرات آمريكا بكار گرفته مي شد .
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش ضدعفوني كردن با دود
تاريخ :
نمايش: 8154
دانلود: 142
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 18.2 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved