كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

زلزله پاکستان
زلزله پاکستان
نظرات : 2
danesh

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR - روش مارشال (1856.م)  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR - روش اسبي (سال 1812.م)


احیای قلبی ریوی CPR - به حالت معكوس قرار دادن ( سال 1770.م)


احیای قلبی ریوی CPR - به حالت معكوس قرار دادن ( سال 1770.م)

            

احیای قلبی ریوی CPR - به حالت معكوس قرار دادن ( سال 1770.م)
توضيحات : در اين روش به مچ پاي فرد مصدوم طنابي بسته وبا استفاده از شاخه ي درخت ويا هر وسيله ديگر فرد را به حالت ماً كوس قرار ميدادند ودر نتيجه ي فشار زيادي كه به سينه ي او وارد ميشد ، هوا از ريه ها خارج ميگرديد ، پس از آن طناب را آزادكرده واو را روي زمين قرار ميدادند تا فشار روي سينه قطع شده و هوا داخل ريه ها شود ، اين كار را به دفعات تكرار كرده تا فرد تنفس طبيعي خودرا شروع نمايد .
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR به حالت معكوس قرار دادن
تاريخ :
نمايش: 39082
دانلود: 255
امتياز: 3.83 (6 راي(ها))
حجم فايل: 33.6 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved