كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

شیطان پرستی، نمادها و عقاید (6)
شیطان پرستی، نمادها و عقاید (6)
نظرات : 2
emdadgar

ثبت نام
شروط عضويت :
با پذیرفتن اين قرارداد، شما می پذيريد که که از ارسال هرگونه عکس يا نگارش هرگونه متن غير اخلاقی و مغاير شئون مرسوم در کشور پرهيز خواهيد کرد
مسئولان شبکه کامپیوتری فارسی همه حقوق را برای حذف چنين تصاوير يا نوشته‌هايي در اسرع وقت و بدون هيچ گونه توضيح برای خود محفوظ می‌دارند
شما همچنين می‌پذيريد که از ارسال هرگونه عکسی که حقوق قانونی آن متعلق به شما نيست يا دستکاری در عکس ديگران محسوب می‌شود خودداری خواهيد کرد و مسئوليت عواقب
نقض حق مولف را خواهيد پذيرفت
در اين سايت ما از روش‌هايي جهت حفظ اطلاعات کاربران استفاده می‌کنيم. اين روش (نصب کوکی) حاوی هيچ اطلاع شخصی شما نيست و تنها برای بخاطر سپردن بازديد شما از سايت
بصورت خودکار استفاده می‌شود و هيچ استفاده ديگری از نمی‌شود
بر اساس قانون حفظ اطلاعات خصوصی افراد، سايت شبکه کامپیوتری فارسی خود را موظف به نگهداری اطلاعات شما نظير آدرس الکترونيکی و نظاير آن می‌داند
 
امكانات سايت براي شما :
داشتن صفحه اختصاصي براي تمامي اعضاء آزاد است
اعضاء غيرحرفه اي مي توانند براي شبکه کامپیوتری فارسی عکس ارسال کنند
هر عکسي با هر مضموني که به نوعي ديدني، جالب، شگفت انگيز، داراي بار هنري، زيبا و به طور خلاصه سخني براي گفتن داشته باشد را ميتوانيد براي ما ارسال كنيد
هر عضو ميتواند صفحه اختصاصي خود که شامل عکس، بيوگرافي و گالري اختصاصي را دارا باشد
عضو مي تواند کپي رايت اثر خود را در اختيار شبکه کامپیوتری فارسی قرار دهد
شبکه کامپیوتری فارسی به درخواست خريداران، با صاحبان عکس جهت خريد عکس و يا کپي رايت اثر آنها وارد مذاکره مي شود
شبکه کامپیوتری فارسی به درخواست خريداران، با صاحبان عکس جهت خريد عکس و يا کپي رايت اثر آنها وارد مذاکره مي شود
از نظر موضوعي محدوديتي در مضامين عکسهاي ارسالي وجود ندارد
سوژه و نگاه عضو مختص خود او است. اما شبکه کامپیوتری فارسی در شرايطي خاص حق قايل شدن برخي محدوديتها را براي خود محفوظ ميدارد
عکسهاي ارسالي بايد با کيفيت بالا ارسال گردد
اعضاء ميتوانند با نام مستعار گالري خود را داشته باشند
ولي شبکه کامپیوتری فارسی هيچ مسئوليتي را در قبال کپي رايت و فروش عکسهاي چنين افرادي متقبل نميشود
فشار دادن دکمه تاييد حاکی از آن است که شما همه موارد مطروحه در اين قرارداد را مطالعه نموده و مفاد آن را می‌پذيريد

 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved

زیگر دیو ب آنفول عج ن کردن سی، زیب هنگ وجود تف کر فی هر ده ح ویژه غ نو